İsmi Azam Duası - İsmi Azam Duası Nedir? İsmi Azam Duası Okunuşu, Anlamı, Meali ve Fazileti

May 25, 20203 dakika

Dua ederken Allah'ın ismiyle duanın içine katmak dualarımızın kabul edilmesi için önemlidir. Bugüne kadar gelmiş bütün alimler dualarından Allah'ın adlarını kullanmaya özen göstermişler. İhtiyaçlarını ve arzularına göre Allah'ın en güzel isimlerini bu dularına eklemişlerdir. İsteğimize göre Allah'ın belirli bir ismini kullanmak, duanın kabul olması ve katına ulaşması için önemlidir.İsmi Azam, sizinde bildiğiniz gibi Allah'ın isimlerinden biri değildir. İsmi Azam, sahih hadislere göre Allah'ın beş ismini içerir. Bunların ne olduğu tam olarak bilinmiyor ancak yaygın görüşe göre İsmi Azam; Adl, Ferd, Hakem, Hay ve Kayyum isimlerinden oluşur. Kelime anlamı olarak ise "Büyük İsim", "İsimlerin En Kıymetlisi ve Yücesi" anlamlarına gelir.Burada dikkat çekmek istediğim diğer noktalardan biride İsmi Azam, başlıktanda anlayacağınız üzere bir duadır. Bir önceki paragrafta söylemiş olduğum gibi sadece beş isimden oluşan bir söz öbeği ve cümle değil, Allah'ın en güzel isimleri içeren bir yakarıştır.

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allâhumme innî es'elüke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannânü * yâ mennânü * yâ bedîus semâvâti vel'ardı yâ zelcelâli vel ikrâm * yâ hayyü yâ kuyyûm. Lâ İlâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez'zâlimin * Allâhümme innî es'eluke bi ennî eşhedü enneke ente, Allâhü lâ illâ entel ehadûs' samedü ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad. Elif, lâm mîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyûl kayyum. Ve ilâhükûm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ huverrahmânur'rahîm! Yâ zelcelâli vel ikrâm. Yâ erhame'r-râhimîn. Allahumme innî es'eluke bienneke entallâhü lâ ilâhe illâ entel vâhidül ehadül ferdüs'samedullezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Lâ ilâhe illâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ kulli şey'in kadîr. Lâ ilâhe illallahü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm. Es'elüke bismikel eaz'zil ecellül Ekrem, Rabbî, Rabbî, Rabbî! Yâ Rabbî! Ya Rabbî! Yâ Rabbi! Lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke leh * lehul mülkü velehül hamdü ve hüve alâ kulli şey'in kadîr. El hamdü lillâhi ve subhânallâhi vel hamdülîllâhi ve lâ ilâhe illahlâhü vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azîm.İsmi Azam Duasının Anlamı ve Meali

Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.İsmi Azam Duasının Hikmeti

İsimlerinin sıfatlarına sığınarak Allah'a dua etmek, tüm kötülüklerden korumak ve arzuların yerine gelmesi için yapılır. Allah'ın merhametine sığınarak yapılırsa her kapıyı açacağına inanılmaktadır. Cuma günleri, Cuma namazı saatinden okunursa duanın Allah katında ret olunmayacağına inanılır.Bu ismi şerifi bir kağıda yazıp bir mekânın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyâde tesir eder. İbn-Mâce, "Dua", 9İsmi Azam Duasının Fazileti

  • Her namazın ardından bu İsm-i Âzam'ı yüz on bir (111) kere okursa, Allâh-u Teâla ona sır kapılarını açar, mülk ve melekûtü tanıtır, bütün mahlukâtı dilediği sûretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.
  • Bu ismi şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmına gâlip gelir ve ondan ancak hayır görür.
  • Bu ismi şerifi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o âmirin öfkesi diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.
  • Bu ismi şerif bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.
  • Her kim bu ismi şerifi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyâri olarak muhabbet besler.
  • Bu ismi şerifi kılıcına yahut yüzüne nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.
  • Bu ismi şerifi bir kağıda yazıp bir mekânın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyâde tesir eder.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/next-417ffed0-9e49-11ea-b493-85c726171e89.jpeg
Faruk Tayyar

Öylesine....

Bylge Icon
Bylge Icon