Logaritma Kuralları (Logaritma Özellikleri)

May 28, 20214 dakika

Logaritma Nedir ?Logaritma sözcüğü, Eski Yunanca'da "oran" anlamına gelen λόγος (lógos) ile "sayı" anlamına gelen αριθμός (arithmós) sözcüklerinden türetilmiştir.Örneğin 625 sayısını, 5x5x5x5 veya 5⁴ şeklinde de yazabiliriz. 5'in üzerindeki 4 sayısı, 5'in yan yana kaç kere kendi kendisiyle çarpılacağını gösterir. Burada 5'e taban, 4 ise üs veya kuvvet denir. 5⁴ ifadesi, "5 üzeri 4" veya "5 üssü 4" şeklinde okunur.Üslü sayılarda üs veya kuvvete, logaritma da denir. Logaritma genelde log şeklinde ifade edilir. 5⁴ = 625 ise 625'in 5 tabanına göre logaritması 4'tür. log₅ 625 = 4 İfadesi, "5 tabanına göre 625'in logaritması 4'tür" şeklinde okunur. Logaritma bir üs (kuvvet) bulma işlemidir.2⁷ = 128 ⇔ log₂ 128 = 7

6³ = 216 ⇔ log₆ 216 = 3

10⁵ = 10000 ⇔ log₁₀ 10000 = 5

5⁰ = 1 ⇔ log₅ 1 = 0

9⁰∙⁵ = 3 ⇔ log₉ 3 = 0.5 = 1/2

16⁰∙²⁵ = 2 ⇔ log₁₆ 2 = 0.25 = 1/4Logaritmanın değeri sıfır veya sıfırdan büyük kesirli bir sayı olabileceği gibi sıfırdan küçük bir sayı da olabilir.2⁸ (256) Sayısının karekökü 2⁴ (16) sayısına eşittir. Buradan, bir sayının karekökünü bulmak istediğimizde logaritmasını ikiye bölmemiz gerektiğini anlarız. Çünkü 256 sayısının 2 tabanına göre logaritması olan 8'i ikiye bölersek, 16 sayısının 2 tabanına göre logaritması olan 4'ü elde ederiz. 5⁶ (15625) sayısının küpkökü 5² (25) sayısına eşittir. Buradan, bir sayının küpkökünü bulmak istediğimizde logaritmasını üçe bölmemiz gerektiğini anlarız. Çünkü 15625 sayısının 5 tabanına göre logaritması olan 6'yı üçe bölersek, 25 sayısının 5 tabanına göre logaritması olan 2'yi elde ederiz.Logaritma Fonksiyonunun Tanımıa ϵ R⁺ ve a ≠ 1 olmak üzere, f: R → R⁺, y = f(x) = xᵃ üstel fonksiyonunun tersi olan f⁻¹: R⁺ → R , y = f(x) = logₐ x fonksiyonuna logaritma fonksiyonu denir.Bayağı Logaritma ve Doğal LogaritmaTabanın 10 olduğu logaritmaya, bayağı logaritma denir. Bayağı logaritma fonksiyonu y = f(x) = log₁₀ x yerine daha çok y = f(x) = log x şeklinde gösterilir. Tabanın e (2.7182818284...) olduğu logaritmaya ise doğal logaritma denir. Doğal logaritma fonksiyonu ise y = f(x) = logₑ x yerine daha çok y = f(x) = ln x şeklinde gösterilir.Logaritma Fonksiyonunun Grafiği

Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri1. Her tabana göre 1'in logaritması 0'dır.

a ϵ R⁺ ve a ≠ 1 olmak üzere; logₐ 1 = 0logₐ 1 = m olsun.

aᵐ = 1 olur.

a⁰ = k olsun. (x, k ≠ 0)

a⁰/k = k/k

a⁰/a⁰ = 1

a⁰⁻⁰ = 1

a⁰ = 1

aᵐ = a⁰

m = 0 olur.Örnek: log₂ 1 = 0, log₅ 1 = 0, log 1 = 0, ln 1 = 02. 1'den farklı her pozitif tam sayının kendi tabanına göre logaritması 1'e eşittir.

a ϵ R⁺ ve a ≠ 1 olmak üzere; logₐ a = 1logₐ a = m olsun.

aᵐ = a olur.

aᵐ = a¹

m = 1 olur.Örnek: log₃ 3 = 1, log₉ 9 = 1, log 10 = 1, ln e = 13. Tabanları aynı iki sayının çarpımının logaritması, sayıların ayrı ayrı logaritmalarının toplamına eşittir. Aynı ifadeyi tersten söylersek tabanları aynı iki sayının logaritmalarının toplamı, sayıların çarpımının logaritmasına eşittir.

a, x ve y ϵ R⁺ ve a ≠ 0 olmak üzere; logₐ (x.y) = logₐ x + logₐ ylogₐ x = m ve logₐ y = n olsun.

aᵐ = x ve aⁿ = y olur.

x.y = aᵐ.aⁿ

x.y = aᵐ⁺ⁿ

x.y = aᵗ olsun.

logₐ (x.y) = t olur.

aᵗ = aᵐ⁺ⁿ

t = m + n

logₐ (x.y) = logₐ x + logₐ y olur.Örnek: log₂ (8.32) = ?

log₂ (8.32) = log₂ 8 + log₂ 32

log₂ (8.32) = 3 + 5

log₂ (8.32) = 84. Tabanları aynı iki sayının bölümünün logaritması, sayıların ayrı ayrı logaritmalarının farkına eşittir. Aynı ifadeyi tersten söylersek tabanları aynı iki sayının logaritmalarının farkı, sayıların bölümünün logaritmasına eşittir.

a, x ve y ϵ R⁺ ve a, y ≠ 0 olmak üzere; logₐ (x/y) = logₐ x - logₐ ylogₐ x = m ve logₐ y = n olsun.

aᵐ = x ve aⁿ = y olur.

x/y = aᵐ/aⁿ

x/y = aᵐ⁻ⁿ

x/y = aᵗ olsun.

logₐ (x/y) = t olur.

aᵗ = aᵐ⁻ⁿ

t = m - n

logₐ (x/y) = logₐ x - logₐ y olur.Örnek: log₃ (243/27) = ?

log₃ (243/27) = log₃ 243 - log₃ 27

log₃ (243/27) = 5 - 3

log₃ (243/27) = 25. Üslü bir ifadenin logaritması alınırken üs dışarı çıkarılarak da logaritma alınabilir.

a ve b ϵ R⁺, m ϵ R olmak üzere; logₐ bᵐ = m.logₐ bbᵐ = b.b.b...b (m tane b)

logₐ bᵐ = logₐ (b.b.b...b)

logₐ (x.y) = logₐ x + logₐ y

logₐ bᵐ = logₐ b + logₐ b + logₐ b + . . . + logₐ b (m tane logₐ b)

logₐ bᵐ = m.logₐ bÖrnek: log₆ 3⁵ = 5.log₆ 3, log₅ ∛9 = 1/3.log₅ 9, Log₄ 5⁻⁶ = -6.Log₄ 56. Tabanı üslü bir ifadenin logaritması alınırken üs çarpma işlemine göre ters çevrilip dışarı alınarak da logaritma alınabilir.

a ve b ϵ R⁺, n ϵ R ve n ≠ 0 olmak üzere; logₐⁿ b = 1/n.logₐ blogₐⁿ b = m olsun.

(aⁿ)ᵐ = b olur.

aⁿᵐ = b

aᵐ = b¹˸ⁿ

logₐ b¹˸ⁿ = m

logₐ bᵐ = m.logₐ b

1/n.logₐ b = m

1/n.logₐ b = logₐⁿ bÖrnek: log₅³ 100 = 1/3.log₅ 100, log₂⁵ 30 = 1/5.log₂ 30, log₁₀⁻⁴ 25 = -1/4.log₁₀ 257. Yukarıdaki iki formülü birleştirirsek;

logₐⁿ bᵐ = m.logₐⁿ b

logₐⁿ bᵐ = m.1/n.logₐ b

logₐⁿ bᵐ = m/n.logₐ b olur.Örnek: Log₅⁴ 2⁷ = 7/4.Log₅ 2, log₃² 5³ = 3/2.log₃ 5, Log₄⁵ 10² = 2/5.Log₄ 108. Taban ile sayı yer değiştirirse çarpma işlemine göre önceki logaritmanın tersi elde edilir.

a ve x ϵ R⁺ olmak üzere; logₓ a = 1/logₐ xlogₐ x = y olsun.

aʸ = x olur.

logₓ a = logₐʸ a

logₓ a = 1/y.logₐ a

logₓ a = 1/y.1

logₓ a = 1/y

logₓ a = 1/logₐ xÖrnek: log₂ 5 = 1/log₅ 2, log₁₀ 7 = 1/log₇ 10, log₉ 3 = 1/log₃ 99. Logaritmada taban değişikliği;

a, b ve x ϵ R⁺ olmak üzere; logₐ b = logₓ b/logₓ alogₓ b = m ve logₓ a = n olsun.

xᵐ = b ve xⁿ = a olur.

logₐ b = logₓⁿ xᵐ

logₐ b = m/n.logₓ x

logₐ b = m/n.1

logₐ b = m/n

logₐ b = logₓ b/logₓ aÖrnek: log₃ 8 = ?

Ortak tabanı 10 seçelim.

log₃ 8 = log₁₀ 8/log₁₀ 3

log₃ 8 = log 8/log 3

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon