Python Temel

Aug 31, 20202 dakika

Python Temel

Konular

 • Ekrana Yazı Yazdırtma
 • Değişkenler
 • Matematiksel İşlemler
 • Kullanıcıdan Girişleri
 • Veri Dönüşümleri
 • Sorgular(if,elif,else)
 • Listeler
 • Döngüler(while ,for)
 • Fonksiyonlar



Ekrana Yazı Yazdırtma

Ekrana Yazı Yazdırtma print("") İle Kullanılır

Mesala print("Hello World") Ekrana Hello World Yazdırır

print("Python Temelleri") Ekrana Python Temelleri Yazdırır



Değişkenler

Python Dilinde Değişkenler Şu Şekilde Tanımlanır

Değişken_Adı=Değişken_Değeri

Mesela Yas=11 print(Yas) Ekrana 11 Yazdırır



Matematiksel İşlemler



Mesala x=0 print(x+1) Ekrana 1 Yazdırır Ama Tekrar print(x) Yazarsak 0 Olur

Bu Yüzden x+=1 Veya x=x+1 Olarak Kullanılır

Kullanım Şekilleri

 • x+=1
 • x-=1
 • x*=1
 • x/=1
 • x**2



Bu Şekilde Kullanılır

x-=1 1 Çıkarır

x*=1 Birle Çarpar

x/=1Bire Böler

x**2 Karesini Alır



kullanıcı Girişleri

Python Da input Fonksiyonu İle Kullanıcıdan Bir Giriş Alınır

Mesala var Yas=input("Yas") print(Yas)

Sonucu Yas Diye Sorucak

Ben 11 Girdim

Sonra Ekrana 11 Yazdırır



Veri Dönüşümleri

Veri Dönüşümü İçin

 • int()
 • str()
 • float()

Kullanılır

int() Değişkeni Integer(Tam Sayı) Ya Dönüştürür

str() Değişkeni String(Yazı) Ya Dönüştürür

float() Değişkeni Değişkeni Float(Ondalıklıya Dönüştürür)



Sorgular

Sorgular İçin

 • if
 • elif
 • else

Kullanılır

if Eğer True(Doğru) İse İçindeki Kodu Çalıştırır

if True:print("True")

Ekrana True Yazdırır

Sorgu Şekilleri

 • <
 • <=
 • >=
 • ==

< Anlamı Eğer x ,y Den Küçükse True Döndür

<= Anlamı Eğer x ,y Den Küçükse Veya Eşitse True Döndür

> Anlamı Eğer x ,y Den Büyükse True Döndür

>= Anlamı Eğer x ,y Den Büyükse Veya Eşitse True Döndür

== Anlamı Her x y'ye Eşitse True Döndür



Or Ve And Kullanımı

if x<y and z==k:print("True")

Anlamı Eğer x y Den Küçükse Ve z k'ye Eşitse True Döndür

if x<y or x<z:print("True")

Anlamı Eğer x ,y Veya z den Küçükse True Döndür



Elif Kullanımı Ve Else Kullanımı

Elif Else if Anlamına Gelir

Else Değilse Demek

if x==y:print("True")

elif x<y: print("True")

else:print("True")



Anlamı

Eğer x y'ye Eşitse True Döndür Oda Değilse x ,y Den Küçükse True Döndür Hiçbiri Değilse True Döndür



Listeler

Listeler Çok Önemlidir

Bu Şekilde Tanımlanır

a=[1,2,3,4,5]

1 Re Ulaşmak İçin

print(a[0]) Ekrana 1 Yazdırır



Bu Listenin Uzunluğuna Ulaşmak İçin len Metodu Kullanılır

print(len(a))



Listeye Elaman Ekleme

a.append(6) Veya a[5]=6 Bu Şekilde Kullanılır



Döngüler

 • while
 • for

Döngüleri Vardır



while Döngüsü Şu Şekilde Kullanılır

i=0

while i<5:

i+=1

print(i)

Anlamı Eğer i 5 Ten Küçükse i'yi 1 Arttır Ve Yazdır

Sonuç

1

2

3

4

5



For Döngüsü



For Döngüsü Listede Gezinmeye Yarar

for i in [1,2,3,4,5]:print(i)

Sonuç

1

2

3

4

5



Liste Oluşturmanın Kolay Bir Yolu range() Fonksiyonu

Mesela print(range(5)) Ekrana [1,2,3,4,5] Yazdırır Bunu For Döngüsü İçine Sokabilirsiniz



Fonksiyonlar

Matematikteki Fonksiyonlara Çok Benzerler

Şöyle Tanımlanır

def Selam():

print("Selam")

Selam()

Bu Ekrana Selam Yazdırır



Parametreli Fonksiyon

Örnek

def Selamla(Ad):

print("Selam "+ad)

Selamla("Deniz")

Ekrana Selam Deniz Yazdırır

Ve a=Selamla Olarak Bir Değişkene Atanabilir

a("Ayşe") Ekrana Selam Ayşe Yazdırır



Return Deyimi

Return Dersek O Fonksiyonun Değeri Return Olur

Örnek

def Topla(x,y):

return x+y

print(Topla(5,4)) Ekrana 9 Yazdırır x Le y Yi Topladık



Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8a860ee0-ebb9-11ea-98cf-0d9846403006.jpeg
Python

data={ "yas":13, "dil":"Python", "kütüphane":["pygame","kivy","pyautogui","cv2"], "sıkılma durumu":True } print(data)

Bylge Icon
Bylge Icon